Splošni pogoji poslovanja

Podjetje in kontaktni podatki

Mojca Končan SAMOZALOŽNIŠTVO

Ljubgojna 25

1354 Horjul

davčna številka:   5 2 9 5 1 2 8 6

TRR: SI56 0201 1305 2175 533   (NLB d.d., Ljubljana)

odgovorna oseba:

Mojca Končan

T: +386 (0)41 932 590

E: mojca.koncan25@gmail.com

Splošni pogoji poslovanja

SAMOZALOŽNIŠTVO Mojca Končan izdaja in prodaja knjige na področju mrežnega marketinga, osebne in poslovne rasti, podjetnosti in promocija knjig ter druge sorodne vsebine. Stranke so tako fizične kot pravne osebe.

Storitve in definicije

SAMOZALOŽNIŠTVO Mojca Končan v osnovi obsega naslednje storitve:

Samozaložništvo, izdajateljstvo in trženje knjig (tiskanih in elektronskih), izdelava, priprava in trženje različnih spletnih izobraževalnih programov in modulov (e-izobraževanj) z različnih področij.

Ponudniki storitev so:

SAMOZALOŽNIŠTVO Mojca Končan

drugi ponudniki; če je tako pri posameznem izobraževalnem programu ali modulu navedeno

naročnik/stranka; vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s posameznim ponudnikom preko ponudnikovih spletnih strain ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev – v nadaljevanju naročnik ali stranka

Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Splošni pogoji ponudnika so zavezujoči za vse uporabnike ali stranke; pri čemer splošne določbe veljajo za vse storitve, za posamezno storitev pa lahko poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe.

Stranka z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino the splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

Splošni pogoji veljajo z opravljenim naročilom preko spletne strani www.povezujmose.com in / ali elektronskega naslova info@povezujmose.com med ponudnikom in naročnikom.

Ponudnik je upravičen spreminjati določila the splošnih pogojev brez predhodnega obvestila; vključno s spremembami cen posameznih del, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na spletni strani www.povezujmose.com in preko elektronskega naslova info@povezujmose.com.

Stranke so dolžne tedensko spremljati spletne strani ponudnikov glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj v roku 15 dni od objave le-te začnejo neposredno učinkovati in se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji. Ponudnik bo vse stranke o spremembah obvestil preko svojih kanalov za obveščanje (elektronska pošta). V primeru, da se stranka samostojno odjavi od prejemanja the obvestil in zaradi tega o spremembah ni obveščena; ponudnik za morebitne težave ali kakršne koli posledice ni odgovoren.

V primeru spremembe cenikov, spremenjene cene veljajo z dnem objave.

Cene in komercialni pogoji

Vse cene v cenikih oziroma objavljene na spletni strani so v evrih (€) in če ni posebej določeno drugače, ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV) – SAMOZALOŽNIŠTVO Mojca Končan ni davčni zavezanec.

SAMOZALOŽNIŠTVO Mojca Končan za svoje blago zaračunava v odvisnosti od posameznega izdelka – po veljavnem ceniku kot enkratno plačilo ob naročilu. Vsi pogoji nakupa, plačevanja in podobno so vedno navedeni na strani, kjer je možno opraviti nakup.

Stranka soglaša, da ji ponudnik izda račun tudi samo v elektronski obliki in jig a pošlje po elektronski pošti oziroma s sredstvi elektronske komunikacije. V primeru ko stranka želi oziroma zahtevo izdajo računa/-ov v papirnati obliki (npr.: če izgubi račun in želi njegovo ponovno izdajo v papirnati obliki ipd.), ima ponudnik pravico stranki zaračunati administrativne stroške izdaje računa.

Sklenitev, trajanje in prenehanje naročniške pogodbe

Za naročilo se šteje oddano naročilo in nakup oziroma plačilo. Naročnik oziroma stranka se z nakupom strinja in soglaša s temi splošnimi pogoji.

Slike, vsebovane v ponudbi ter v drugih ponudnikovih gradivih; vključno s spletnim mestom, so simbolične in se stranke nanje v nobenem primeru ne morejo sklicevati ali na njihovi podlagi karkoli terjati po ponudnika.

Načini plačila

Možnost plačila na transakcijski račun ponudnika z enkratnim plačilom. Na spletni strani www.povezujmose.com ali preko elektronske pošte info@povezujmose.com se naroči preko obrazca za naročilo za posamezni project / izvod knjige. Pri izpolnitvi naročilnice in oddaje naročila je stranka preusmerjena na stran s podatki za plačilo; istočasno pa dobi na svoj elektronski naslov potrdilo o naročilu; kateremu so prav tsko priloženi podatki za plačilo.

Tehnični postopki za sklenitev naročila

Kot navedeno, se za sklenitev šteje oddaja naročila. Uporabnik oziroma stranka odda naročilo za posamezni izdelek s klikom na jasno označene gumbe. Po kliku na gumb za naročilo je uporabnik preusmerjen na stran s ‘’košarico’’, kjer je možno izbrati količino, vpisati kode za popust in podobno.

S klikom na gumb za nadaljevanje naročila je uporabnik preusmerjen na stran, kjer vpiše svoje podatke, ki so potrebni za naročilo. Na isti strani je tudi možnost izbire med ponujenimi načini plačila ter povzetek naročila, na dnu strani pa mora uporabnik označiti strinjanje s temi splošnimi pogoji poslovanja. Naročilo se zaključi s klikom na gumb na dnu strani.

Po oddaji naročila je uporabnik preusmerjen na zaključno stran s povzetkom naročilo, istočasno pa na svoj elektronski naslov prejme sporočilo z obvestilom, da je naročilo v obdelavi ter povzetkom naročilo.

Po prejetem plačilu prejme uporabnik na svoj elektronski naslov sporočilo z obvestilom o zaključenem naročilu.

Tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročilo

V spletni trgovini so omogočena osnovna sredstva za prepoznavanje in popravo napak prek oddajo naročila in sicer preverjanje črkovanja, preverjanje ustreznega zapisa elektronskega naslov na katerega je možno kontaktirati kupca v primeru napak pri naročilu in preverjanje lokacije (mesto in država) – spletna stran deluje le na območju Slovenije.

Roki za izvedbo storitev

V primeru višje sile se roki za izvedbo storitve podaljšajo za čas trajanja višje sile, pod pogojem, da ponudnik obvesti stranko o nastopu višje sile, takoj ko je to mogoče. Za višjo silo se štejejo tudi dogodki, ki izvirajo iz sfere ponudnika.

Avtorske pravice

Stranka (naročnik) v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic, ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imemtništva materialnih avtorskih pravic.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je stranki prepovedano posegati v avtorska dela ponudnika, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravic na teh delih na tretje osebe.

Podpora strankam

Strankam je na voljo podpora, ki se pravilom vrši preko elektronske pošte, ki je objavljena na spletnih straneg ponudnika.

Pravice in obveznosti ponudnika

Storitve ponudnika so odvisne od splošnega delovanja internetnega omrežja. Stranka razume, da je dostopnost strežnikov odvisna od tretjih oseb, ponudnik storitev pa bo naredil vse kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivne izjave strank, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil in telefonskih razgovorov v tržne namene. Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo stranke, razen v primeru, ko od stranke pridobi eksplicitno privolitev.

Ponudnik ima pravico pridobiti podatke iz strežniških dnevnikov in drugih virov za analitiko, boljšo segmentacijo strank in trženje strankam.

Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost stranke

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica:

  • ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oziroma deluje v strankinem interesu;
  • ravnanja tretjih oseb;
  • višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika kolokacije strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi stranki ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugi zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski system.

Naročnik je odgovoren za izdelavo in shranjevanje varnostnih kopij svojih podatkov, ki se nahajajo na strežnikih ponudnika.

Stranka bo pri uporabi spletnih strani ali aplikacij ponudnikov uporabljal najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera. V primeru, da stranka ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz strani in aplikacij.

Seznanitev z odgovornostjo podjetja za stvarne napake

Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku izročil blago v skladi s predstavitvenim materialom ter pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnika je napaka stvarna:

  • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
  • če stvar nma lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Za odgovornost za stvarne naake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

Uveljavljanje pravic potrošnika z naslova stvarne napake

Naročnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Naročnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in naročniku omogočiti, da stvar pregleda.

Obvestilo o napaki lahko naročnik ponudniku sporoči osebno; o čemer mu ponudnik mora izdati potrdilo.

Obveznosti ponudnika v primeru stvarne napake

Če obstoj napake na določenem produktu ponudnika oziroma nepravilnosti pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čim prej vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi.

Podjetje mora pisno odgovoriti naročniku na zahtevo, najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na produktih oziroma nepravilnosti pri opravljeni storitvi sporen.

Pravice in obveznosti naročnika

Stranka odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje uporabnike. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike.

Pritožbeni postopki

V primeru težav se kupec s ponudnikom lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti na info@povezujmose.com in www.povezujmose.com ali po klasični pošti (Mojca Končana, Ljubgojna 25, 1354 Horjul).

Pondunik se zvaezuje, da bo pritožbeni postopek vodil resno in korektno ter da se bo (v primeru upravičenosti pritožbe kupca) nemudoma odzval v skladu s temi splošnimi pogoji in izpolnil svoje obveznosti, ki jih po teh določilih ima do kupca oziroma naročnika.

Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Končne določbe

Ponudnika in stranka se zavezujeta spore reševati po mirni poti; v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločajo stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.

Razmerje med ponudnikom in stranko se presoja po slovenskem pravu brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.

Ponudnik besedila pogodbe ne shranjuje. Pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem jeziku.

Mojca Končan SAMOZALOŽNIŠTVO, Ljubgojna 25, 1354 Horjul

T: +386 (0)41 932 590

E: info@povezujmose.com in www.povezujmose.com

Splošni pogoji so bili nazadnje spremenjeni 15.11.2017.


Vse pravice pridržane! © 2018